Feed Factory

BBC решиле да ја “поедностават” целата филозофија околу RSS надополнувањата и токму затоа напарвиле цел портал (Feed Factory) каде може да се запознаете со поимот и можностите на овој систем, но и да ги пронајдете соодветните BBC надополнувања кои ви требаат.