Web 2.0 како класична марксистичка досетка

Една од особеностите на пост-индустријалистичкиот доцен капитализам е да ги користи сите можни приоди и идеи, без разлика на идеолошкиот контекст, со цел да ги реализира своите дефинирани цели (профит, контрола, хиерархија, концентрација на моќ и слично), па затоа и не треба не изненади интерпретацијата дека модерниот пост-капитализам користи класични марксистички максими и идеи за да се ревиталзира и засили:

untitled1.JPG

(„Работниците (народот) треба да ги присвојат средствата за производство“, Капитал).

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.