„[МТВ] е всушност телевизија која застапува крајно лични интереси.“

Точно. Така е и за целото време откако постои оваа куќа. Со тие цели е формирана, на тој начин е организирана, таква и била кадровската политика до денес, а и натаму.

МТВ е телевизија која треба да премине во приватна сопственост. Нема што државата да изигрува медиум. А за важноста на МТВ за државните интереси (архивите, програми од државен интерес и слично), приватниот сопственик може да биде задолжен со закон.

Верувајте, многу нешта ќе се постават на здрави основи тогаш. Наместо 2 милиони луѓе да се мислиме како да ги средиме нештата во МТВ, нека си мисли тој што од неа ќе остварува профит. Во моментов, МТВ е огромен трошок за нас како држава, а освен вработените таму, ниеден од нас нема вистинска потреба таа да постои, барем не каква што е сега.