Teлевизија без граници

Европски правила за ТВ.
Јован ги има деталите во овој пост