Posts tagged Capitalism

AllWeb – Прва интернет маркетинг и oнлaјн ПР конференција

Искуства, примери, практики, дискусии и нешто малку теории за улогата и состојбата на интернет маркетингот и онлајн ПР, на 23 ноември, 9 часот, Skopje City Hall!

Continue reading

Web 2.0 како класична марксистичка досетка

Една од особеностите на пост-индустријалистичкиот доцен капитализам е да ги користи сите можни приоди и идеи, без разлика на идеолошкиот контекст, со цел да ги реализира своите дефинирани цели (профит, контрола, хиерархија, концентрација на моќ и слично), па затоа и не треба не изненади интерпретацијата дека модерниот пост-капитализам користи класични марксистички максими и идеи за да се ревиталзира и засили:

untitled1.JPG

(„Работниците (народот) треба да ги присвојат средствата за производство“, Капитал).