Posts tagged Growing Up Online

Растејќи онлајн

Документарецот на Frontline, Growing Up Online, од 2008, вреди час од вашето внимание. Повеќе детали подолу:

In Growing Up Online, FRONTLINE takes viewers inside the very public private worlds that kids are creating online, raising important questions about how the Internet is transforming childhood. “The Internet and the digital world was something that belonged to adults, and now it’s something that really is the province of teenagers, ” says C.J. Pascoe, a postdoctoral scholar with the University of California, Berkeley’s Digital Youth Research project.

Како рекламата ги крши правилата кои сама ги создава

Кога се спомнуваат рекламните стратегии, и начините на кои тие се детектираат и дешифрираат, како што беше спомнато во некои постови овде, многу е важно да се спомне дека рекламата си дозволува да се само-критикува, само-пародира и само-моделира, на начин кој сигнализира дека правилата и нормите во правење реклами се мошне флудини и менливи.
Како една од техниките кои рекламите ги експлоатираат беше спомнато ангажирање на познати ликови кои треба да не убедат со својот авторитет, реноме или емоции ки ги врзуваме кон нив во она што тие го застапуваат. Како во рекламите се може да биде предмет на „креативно“ преосмислување, така и ова правило и нејзиното деконструирање послужува како основ за правење рекламна кампања на „Geico“: