Posts tagged ???

MySpace.mk

Се трудам, искрено, во последно време малку да му дадам шанса на Facebook, ама никако не можам да им влезам во шема на MySpace и неговите клонови. Сепак тоа што јас не сум во тој ритам не значи дека ваквите сервиси не се успешни како проекти, или дека во иднина нема да станат уште поуспешни.

Continue reading

Семантички
 облак
 на 
преименувањето

Облакот прозилезе од 35 блог поста со нивните коментари на тема Македоинија-Грција. Ги собравме сите имиња кои се употребуваа за именување на Македонија и Грција и нивните жители и ги ставивме во семантички облак кој ја ислусрира зачестеноста на употребуваните термини.

Continue reading