Posts tagged poll

Анкета: Употреби на вашиот мобилен телефон

Блогот „Комуникации“ Ве замолува, ако сте при доволно време (а знаеме дека сте корисник на мобилна  телефонија) и добра волја да одговорите на прашањата на анкетата „Лична перцепција на употребата на вапиот мобилен телефон

Податоците од оваа анкета ќе бидат употребени како надополнување на истражување на тема перцепција на мобилните телефони и нивната употреба. За пополнувањето на анкетата се потребни не повеќе од 5 минути. Анкетата не бара ваши лични податоци и вашите приложени податоци не можат да бидат злоупотребени на каков било начин.

Методолошки земено, соодветните броеви од скалата за оценување се однесуваат на: 1 – воопшто не се согласувам; 2 – не се согласувам; 3 – немам одреден став ( неутрален); 4 – се согласувам; 5 – потполно се согласувам.
Ви благодариме.