Posts tagged Web 2.0

Science Commons

Една од најпотценетите стории која се провлекува во периодот на подем на новите медиуми е предизвиците кои новите медиуми ги предизвикуваат во однос на науката.

Сигурно сите се сеќаваме како раниот интернет беше претежно научнички ориентиран, текстови, статии, книги, школарски линкчиња и слично. Со рапидниот раст на широкопојасниот интернет, тежиштето на интернет се префрли кон забавните содржини кои доминираат денес.

Згора на оваа масовна маргинализација на научничките содржини (кои растат гледано изолирано но се поттурнати од другите содржини на интернет), се појавија голем број на псевдонаучни извори и содржини, од типот на Википедија и да речеме приличен блогови кои мешаат наука и научнички Онегињизам.

Science Commons е проект кој секако нема да направи некаква револуција на овој план, но барем се обидува да ја зајакне свеста на интернет корисниците токму на оваа тема:

Making the Web Work for Science

Science Commons designs strategies and tools for faster, more efficient web-enabled scientific research. We identify unnecessary barriers to research, craft policy guidelines and legal agreements to lower those barriers, and develop technology to make research, data and materials easier to find and use. Our goal is to speed the translation of data into discovery — unlocking the value of research so more people can benefit from the work scientists are doing.

Web 2.0 како класична марксистичка досетка

Една од особеностите на пост-индустријалистичкиот доцен капитализам е да ги користи сите можни приоди и идеи, без разлика на идеолошкиот контекст, со цел да ги реализира своите дефинирани цели (профит, контрола, хиерархија, концентрација на моќ и слично), па затоа и не треба не изненади интерпретацијата дека модерниот пост-капитализам користи класични марксистички максими и идеи за да се ревиталзира и засили:

untitled1.JPG

(„Работниците (народот) треба да ги присвојат средствата за производство“, Капитал).